www.hekimhan.com

HEKİMHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BELEDİYELER NEDEN YENİ PERSONEL ALAMIYORLAR ?

 

AÇIKLAMA;

 

Yeni çıkan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 45. maddesini aynen yayınlıyoruz.

Norm Kadro ve Personel İstihdamı Oluşturulması ve Koşulları:

 

            Belediye yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı usul kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusun 10.000’in altında olan Belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarih den itibaren hesaplanacak kanuni faizle birlikte Belediye Başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir.

            Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç Belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge akamı ile çarpımı sonucu bulunacaktır. Miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dahil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak Encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.09.03.2006

 

                                                                                                        Açıklama Yapan

                                                                                                          Vahit MUTLU

                                                                                              Hekimhan Belediye Başkanı

cavedat@hotmail.com

www.hekimhan.com

www.hekimhan.org

www.hekimhanhaber.com