www.hekimhan.com

ANIZ YAKMAK = ORMAN YAKMAK

 

Tarım Alanlarında Anız Yakma

 

Anız, biçilen ekinin tarlada kalan sapına verilen addır. Anız yakılması son derece tehlikeli ve zararlıdır. Her yıl ülkemizde yakılan anızın hava koşulları ve tedbirsizlik yüzünden büyük çapta bir yangına dönüşmesi sonucu hektarlarca orman yanmaktadır.

 

Ayrıca, anız yakımı topraktaki organik maddeleri yok ettiği için toprağın verimini düşürür ve daha çok gübre kullanımına yol açar. Daha çok gübre kullanımı da su kaynaklarımızın kirlenmesine yol açar.

Anız yakımı ile çıplak kalan toprak, su ve rüzgar erozyonuna uğrar. Toprağın verimi organik üst tabakasını kaybetmek suretiyle düşer.

Anız yakımı, atmosfere karbondioksit salarak küresel ısınmaya da katkıda bulunmaktadır.Yaban hayatı açısından da anız yakmanın ciddi etkileri vardır.

Ekin biçilirken yere düşen taneciklerden birçok evcil ve yabani hayvan beslenmektedir. Anız yakılırken bu tanecikler de yandıkları için, yaban hayatı bir besin kaynağını kaybetmiş ve belki de onu bekleyen kışı daha zor geçirmeye mahkum edilmiş olmaktadır.

Anız yakmanın başka tehlikeleri arasında ise telefon direklerini yanması ve daha da kötüsü, yoldan geçen arabaların görüş mesafesini azaltarak ölümcül kazalara sebep olmasıdır.

Ülkemizde hububat hasadından sonra kalan artıkların yakılması, uzaklaştırılması ve toprağa karıştırılmasının verim ve toprak üzerine etkileri yapılan araştırmalarla belirlenmiştir.


Çiftçilerimiz, bitki artıklarını ortadan kaldırmak, böcek ve diğer zararlıları yok etmek, toprak işleme kolaylığının sağlanması, daha yüksek verim alınma beklentileri, ikinci ürün yetiştirilmesi için zaman tasarrufu sağlanması v.s. amacıyla hububat hasadından sonra tarlada kalan anız ve sapları yakmaktadır.
Halbuki hububat artıklarının geniş ekonomik kullanma alanları vardır. Bunlar Köy El Sanatlarında, ip, halat ve paspas imalatında, ambalaj sanayinde değerli bir gıda depolama malzemesidir.


ANIZ YAKMANIN ETKİLERİ
: Bazı faydaları umularak yakılan hububat sapı ve anızlarının yakılması neticesindeki etkileri ;
a)Çevreye olan etkileri ; Anızın yakıldığı tüm ülkelerde olduğu gibi Ülkemizde de bu olay, hasat zamanlarında çevreye büyük rahatsızlık vermektedir.
Anız yangınları, havayı kirletir, yükselen dumanlar kara yollarlında görüşü azaltır; bu durum trafik kazalarına, can ve mal kayıplarına neden olur.
Komşu tarlalardaki hasat edilmemiş ürünlere, traktörlere, meyve bahçelerine, bunların etrafındaki çitlere, telefon direklerine, enerji iletişim ve haberleşme hatlarına, civardaki yerleşim yerlerine, ve özellikle ormanlara, koruluk ve ağaçlık bölgelere telafisi olmayan zararlar verir.
Hasat sonrası tarla ve dikili alanlarda bulunan bir çok yaban hayvanlarının yaşam ortamını yok eder.
Toprağın yapısında ve bitki bünyesinde önemli fonksiyonları olan organik maddeyi azaltır.
Toprak sıcaklığının yükselmesi sonucu toprağın mikrobiyolojik aktiviteleri geriler ve biyolojik denge bozulur.
Toprağı su ve rüzgar erozyonuna daha hassas bir duruma getirir. Böylece toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri bozulur ve toprak verimliliği düşer.
Kaybolan doğal kaynaklarla birlikte yanmış tarlalar ve orman alanları kötü görüntüler sergiler, bu durum ülke turizmini olumsuz yönde etkiler.
b)Anız yakmanın toprak özelliklerine etkileri ; Anız yakıldığında toprağın etkilenme derecesi iklim koşulları, toprak derinliği, topoğrafik yapı, besin elementleri içeriği ve organik maddeye göre değişmektedir.
1-Anız yakmanın toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerine etkisi ; Anız yakılmasının en önemli etkisi toprak yüzeyindeki organik maddenin yok olmasıdır. Organik maddenin yok olması, toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve verimlilik özelliklerini önemli derecede etkilemektedir. Toprak organik maddesinde azotun bitkiye elverişli hale gelmesi çok önemlidir. Organik maddedeki azotun serbest hale gelmesi, parçalanma ile toprağın su tutma kapasitesi ve erozyon durumu gibi mekanik özellikleri ile de yakından ilişkilidir.
2-Anız yakmanın toprağın biyolojik özellikleri ve hastalık ve zararlılara etkisi ; Anız yakma ile zararlılarla mücadele ederken hiç kuşkusuz toprağın canlılığını oluşturan önemli ve yararlı organizmalarında yakma sırasında yüksek sıcaklıktan etkilendiği görülmüştür.
Anızın yakılması sırasında oluşan sıcaklığın etkisi ile toprağın 2,5 cm. derinliğindeki mikroorganizma faaliyeti yok olmaktadır.
ANIZ YAKMAK YASAKTIR :
Ülkemiz toprakları 1.derecede erozyon kuşağı içinde bulunmaktadır. Anız yakmanın toprağa olumsuz etkileri olduğu gibi erozyon oluşmasına da sebebiyet vermektedir.
Yukarıdaki nedenlerden dolayı anız ve yol kenarlarındaki boş alanlarda kuru ot yakılması  İl ve İlçelerdeki mülki İdare amirleri ve kolluk kuvvetleri sorumlu bulunmaktadır.
Belediyeler ve muhtarlıklar ilan tahtaları, hoperlörler v.b. duyurucu araçlarla anız yakılmasının yasaklandığını vatandaşlarımıza duyuracaklardır. Yasaklara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını idari ve adli makamlardan talep edeceklerdir.
Muhtarlar ve diğer kamu görevlileri, anız yakılan tarlaların durumunu duyum aldıktan sonra, tutanaklarla tespit edip idari ve adli mercilere sunacaklardır.
 

Başvuru Kuruluşları ve İlgili Kuruluşlar

 

 • Orman Bakanlığı Bölge Müdürlükleri
   

 • Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri
   

 • Valiliklere bağlı İl Çevre Kurulları
   

 • Köy Muhtarlıkları
   

 • Jandarma
   

  Yasal Dayanak

   

 • 6831 Sayılı Orman Kanunu’na göre, ormana 4 km yakınlıkta ve ayrıca iskana açık yerlerde anız ve ot örtüsü yakmak suçtur
   

  6831 YAYILI OrMAN KANUNU MADDE 110

  Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ile orman yangınına sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve ikiyüzmilyon liradan beşyüzmilton liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 
   

  Eylem / Öneri

   

 • Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine şikayet dilekçesi verin.
   

 • Jandarmaya haber verin.
   

 • Köy kooperatiflerini uyarın.
   

 • Muhtarlıklara ve Kaymakamlıklara şikayet dilekçesi verin.
   

 • www.hekimhan.com

  www.hekimhan.org

  www.hekimhanhaber.com